Solanje za (motornega) pilota – vse informacije

Okt 10th, 2013 | By | Category: Letalstvo, Motorno Letenje

 ŠOLANJE ZA PILOTA

 Odločili ste se, da postanete pilot. Kaj pa zdaj? Kakšno licenco potrebujete, kje jo lahko dobite, kakšni so pogoji za pridobitev licence? To so vprašanja, ki sledijo odločitvi o usposabljanju za pilota. Nenazadnje se je pred kratkim način usposabljanja za pilota spremenil zaradi uskladitve slovenske zakonodaje na področju letalstva z zahtevami Združenih letalskih organov. Odgovore na vsa zastavljena vprašanja ter pojasnila izrazov in definicij lahko najdemo v Zakonu o letalstvu in predpisih JAR (Joint Aviation Requirements). Vendar ob brskanju po zakonih in predpisih kandidat za pilota hitro izgubi orientacijo. Zato je namen tega prispevka predstaviti usposabljanje za pilota, podati možnosti, ki jih posamezna licenca omogoča in pojasniti nekatere izraze.

carobnost_letenjaČarobnost letenja

 

Za kaj gre pri letenju?

Znanost, svoboda, lepota, pustolovščina – letenje ponuja vse to.

Zgornji citat Charlesa Lindberga pove vse. Letenje je kombinacija tehnike, znanja, spretnosti in čarobnosti ob ščepcu adrenalina, ki pilotu nudi mnogo užitkov, sprostitev oz. mu predstavlja zaposlitev. Nenazadnje letenje zahteva tudi stalno obnavljanje, izpopolnjevanje in dopolnjevanje praktičnega in teoretičnega znanja, kar daje človeku dodatno osebno zadovoljstvo. Večina ljudi, ki se dotakne letenja ostane zavedno zasvojena.

Letenje je za človeka nenaravno in v splošnem nevarno početje. Vendar tako kot se človek nauči gibanja, govorjenja in drugih opravil se lahko praktično vsak nauči tudi pilotiranja. Za osnovno, kot tudi za vsa nadaljevalna šolanja, so v bližnji okolici na voljo letalske šole z ustrezno usposobljenimi inštruktorji letenja, ki kandidata varno usposobijo za upravljanje z zrakoplovom.

Zakonodaja in pristojni organi

Usposabljanje za pilota je podrobno opredeljeno v zakonih in predpisih. Krovni zakon na področju civilnega letalstva v Sloveniji je Zakon o letalstvu. Za pripravo zakonov, ki se nanašajo na civilno letalstvo je zadolženo Ministrstvo za promet. V okviru Ministrstva za promet delujeta Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo (URSCL) in Prometni inšpektorat.

URSCL opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na:

 • licenciranje osebja v letalstvu;
 • registriranje zrakoplovov in vodenje registra zrakoplovov;
 • izdelavo, vzdrževanje in plovnost zrakoplovov;
 • letališča in vzletišča ter druge zadeve v zvezi s civilnim letalstvom.

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb Zakona o letalstvu in drugih predpisov, ki urejajo letalstvo pa opravlja Prometni inšpektorat.

S tem, ko je leta 2000 URSCL postala polnopravna članica Združenih letalskih organov (Joint Aviation Authorities – JAA) se je zavezala, da bo v domačo zakonodajo vključila Skupne letalske predpise JAR (Joint Aviation Requirements), ki jih izdaja JAA. Predpisi JAR so razdeljeni na posamezne dele in določajo zahteve s področja gradnje in vzdrževanja zrakoplovov, usposabljanja letalskega osebja in preostale zahteve na področju letalstva. Tako npr.del JAR FCL 1 zajema določbe, ki se nanašajo na usposabljanje pilotov letal.

Letalske šole

V delu JAR FCL 1 je eksplicitno navedeno, da se strokovno usposabljanje letalskega osebja izvaja samo v letalskih šolah, ki se delijo na:

 • Organizacije za šolanje letenja – FTO (Flight Training Organization), ki izpolnjujejo predpisane kadrovske, materialne in druge pogoje;
 • Organizacije, ki usposabljajo za rating za določen tip letala – TRTO (Type Rating Training Organisation);
 • Druge registrirane letalske šole – RF (Registered facilities), ki lahko izvajajo usposabljanje samo do nivoja zasebnega pilota – PPL – Private Pilot License (npr. letalske šole v aeroklubih);
 • Organizacije specializirane za teoretično usposabljanje pilotov (npr. Fakulteta za strojništvo).

Organizacije specializirane za teoretično usposabljanje pilotov izvajajo program teoretičnega usposabljanja za določeno letalsko šolo, kot je navedeno v njuni medsebojni pogodbi o sodelovanju.

Seznam Slovenskih letalskih šol z navedbo vrste usposabljanj, ki jih lahko izvajajo najdete na spletni strani URSCL. Vsaka letalska šola mora imeti s strani URSCL potrjen Operativni priročnik in Priročnik za šolanje. V prvem je podana organizacijska struktura letalske šole, v priročniku za šolanje pa so navedeni progami in potek usposabljanja, letala in simulatorji letenja, ki se uporabljajo pri šolanju, ter podrobna razdelitev teoretičnega in praktičnega usposabljanja. Posamezne vsebine priročnika so koristne tudi za kandidata saj podrobno opisujejo program šolanja.

Če povzamem: kandidat za licenco zasebnega pilota se za usposabljanje dogovori v katerikoli letalski šoli. Usposabljanje za licenco poklicnega in prometnega pilota pa se lahko izvaja samo v FTO. Organizacije za šolanje letenja (FTO) registrirane v Sloveniji so: Adria Airways, Solinair, Alfa Histria, Sky Star in letalska šola v okviru Slovenske vojske.

Splošno o usposabljanju

Kandidat se za usposabljanje za pilota dogovori v ustrezni letalski šoli. Glede na lastne želje, zmožnosti in priporočila inštruktorjev je potrebno pred pričetkom šolanja določiti cilj (vrsta licence/ratinga) in način (integralni/modularni) usposabljanja. Usposabljanje za pilota vedno zajema teoretični in praktični del. V sklopu usposabljanja mora kandidat osvojiti potrebna teoretična in praktična znanja, zahtevana za varno upravljanje z zrakoplovom, v skladu z licenco za katero se usposablja. Po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem izpitu URSCL izda kandidatu licenco in/ali vpiše rating za katerega se je usposabljal.

Kako začeti

Še pred pričetkom usposabljanja se lahko kandidat z osebjem v letalski šoli dogovori za informativni let. Namen informativnega leta ni v pričetku praktičnega usposabljanja ampak ponuja kandidatu možnost, da se seznani z letalom, letenjem ter da dobi prve občutke gibanja v prostoru. Hkrati lahko kandidat skozi informativni let potrdi željo po letalski izobrazbi oz. spozna, da letenje zanj ni primerno.

Cilj usposabljanja

Pred pričetkom šolanja je potrebno določiti cilj in način usposabljanja. Cilj opredeljuje licenco oz. rating, ki jo kandidat želi pridobiti, način pa določa potek usposabljanja.

Letalska licenca je listina, ki potrjuje usposobljenost osebe za pilotiranje zrakoplova. Z vrsto licence so določene možnosti oz. naloge, ki jih lahko imetnik licence opravlja. Pri letenju za lastne potrebe (nekomercialno letenje) zadošča licenca zasebnega pilota – PPL, medtem ko je za komercialno letenje potrebna licenca poklicnega pilota – CPL ali licenca prometnega pilota – ATPL. V vsako licenco so vpisani ratingi. Ratingi določajo vrsto zrakoplovov, pravila letenja (vizuelna/instrumentalna) in ostale letalske dejavnosti za katere je pilot usposobljen. V licenco se torej vpišejo ratingi za razrede in tipe letal za katere je imetnik licence usposobljen, rating za instrumentalno in akrobatsko letenje, rating inštruktorja letenja idr. Licenca je brez fotografije in podatkov o zdravstveni sposobnosti. Zato mora posameznik imeti pri vsakem letu zraven še osebni dokument in zdravniško spričevalo. Licenca se izda za posamezno kategorijo zrakoplovov (kategorije so: letala, helikopterji, jadralna letala, prostoleteči baloni, padala, …). Zrakoplovi znotraj kategorije se delijo na razrede in tipe. Razredi letal zajemajo vsa kopenska in vodna letala, ki zahtevajo enega pilota. Tako znotraj posameznega razreda združimo vsa letala, ki so si podobna glede zahtevnosti upravljanja. Na ta način se lahko pilot s preprostim prešolanjem, usposobi za upravljanje različnih letal znotraj istega razreda. Usposobljenost pilota za upravljanje letal določenega razreda označuje veljavni rating.

Ratingi za razred se delijo na:

 • SEP(L) – enomotorna letala z batnim motorjem (kopenska letala);
 • SEP(S) – enomotorna letala z batnim motorjem (vodna letala);
 • TMG –motorizirana jadralna letala;
 • letala posameznega proizvajalca enomotornih turbopropelerskih kopenskih letal;
 • letala posameznega proizvajalca enomotornih turbopropelerskih vodnih letal;;
 • MEP(L) – večmotorna letala z batnimi motorji (kopenska letala); in
 • MEP(S) – večmotorna letala z batnimi motorji (vodna letala);

Tip letala označuje posamezen model letala in se zahteva za:

 • vsak tip letala z veččlansko letalsko posadko;
 • vsak tip večmotornega letala s turbopropelerskimi ali turboreaktivnimi motorji, ki zahteva enega pilota;
 • vsak tip enomotornega letala s turboreaktivnim motorjem, ki zahteva enega pilota;
 • katerikoli drug tip letal, kadar tako odloči URSZP.

Rating za tip se torej zahteva za vsako posamezno letalo z veččlansko posadko oz. z višjo zahtevnostjo ali specifičnostjo upravljanja. Šolanje za pridobitev ratinga za tip letala poteka v organizaciji za šolanje letenja – FTO ali v organizaciji, ki usposablja za rating za tip letala –TRTO.

Letalska licenca in zdravniško spričevalo

Način usposabljanja

Način usposabljanja je lahko modularni ali integralni. Integralni način usposabljanja je namenjen

kandidatom, ki nimajo nobenih predhodnih letalskih izkušenj – še niso lastniki dovoljenja pilota letala. Zato je usposabljanje za licenco zasebnega pilota vedno integralno. Čas šolanja je časovno opredeljen in zajema sočasno teoretično in praktično usposabljanje.

Modularni način usposabljanje je primeren za kandidate, ki že imajo licenco pilota letala in želijo pridobiti rating ali licenco z višjimi privilegiji. Obstoječa licenca je dokazilo, da kandidat že ima določena predznanja, na račun katerih se lahko obseg usposabljanja za licenco z višjimi privilegiji ustrezno skrajša. Prav tako lahko kandidat najprej zaključi teoretični del ter šele ko izpolni zahtevane pogoje (npr. št. ur naleta) prične s praktičnim usposabljanjem.

Potek usposabljanja

Vsako usposabljanje za licenco oz. rating zajema teoretični in praktični del. Obseg šolanja zavisi od cilja in načina usposabljanja. Letalska šola mora imeti pripravljen program šolanja za vsako vrsto usposabljanja, ki ga izvaja. Vključevati mora razdelitev teoretičnega usposabljanja in praktičnega usposabljanja v letenju po tednih ali fazah, spisek vaj in povzetek učnega programa. Usposabljanje se vedno prične s teoretičnim delom, ki zajema naslednje vsebine:

1. Letalska zakonodaja;

2. Splošno znanje o letalu;

3. Zmogljivosti letala in načrtovanje letenja;

4. Človeška zmogljivost in omejitve;

5. Meteorologija;

6; Navigacija;

7. Operativni postopki;

8. Osnove letenja; in

9. Komunikacija.

Teoretično usposabljanje se izvaja preko predavanj, ki lahko vključujejo video predstavitve, predavanja z diapozitivi in avdio posnetki, šolanje s pomočjo računalnika in z drugimi sredstvi. Potrebna teoretična znanja, ki jih mora kandidat osvojiti za pridobitev licence oz. ratinga so podrobno navedena v 2 razdelku predpisa JAR FCL 1 Poddel J.

Praktično usposabljanje se izvaja na ustrezno opremljenih letalih ter na simulatorjih letenja.

Prične se lahko preden se zaključi teoretični del, vendar šele takrat, ko kandidat osvoji teoretična znanja potrebna za izvedbo praktičnih vaj. Na ta način se kandidat lahko pripravi na izvajanje praktičnih vaj s čemer lahko zmanjša potrebno število ur praktičnih vaj. Praktična znanja, ki jih mora kandidat osvojiti za pridobitev licence oz. ratinga so navedena v predpisu JAR FCL 1.

Pred prvim samostojnim letom mora kandidat pridobiti zdravniško spričevalo in dopolniti vsaj 16 let. Usposabljanje pa se lahko prične že prej.

Zdravstvena sposobnost

Zdravniška spričevala izdajajo zdravniki, katere je URSCL pooblastila za izvajanje pregledov zdravstvene sposobnosti letalskega osebja. Za zasebnega pilota se zahteva zdravniško spričevalo vsaj 2. razreda, za pridobitev licence poklicnega oz. prometnega pilota pa zdravniško spričevalo 1. razreda. Zdravstvene zahteve za pridobitev zdravniškega spričevala 1. ali 2. razreda najdete v JAR FCL 3 oz. jih izveste od letalskega zdravnika.

Seznam pooblaščenih letalskih zdravnikov z navedbo zdravniških spričeval, ki jih lahko izdajajo, najdete na spletni strani URSCL. Zdravnik izda zdravniško spričevalo brez omejitev oz. z dovoljenimi omejitvami (npr. obvezno nošenje očal). Prav tako je smiselno, da se kandidat, ki dvomi v svoje zdravstvene sposobnosti, pogovori z letalskim zdravnikom oz. opravi zdravniški pregled ustreznega razreda pred pričetkom usposabljanja.

Pridobitev licence/ratinga

Za pridobitev licence oz. ratinga mora kandidat opraviti najprej preverjanje teoretične in nato še praktične usposobljenosti.

Preverjanje teoretične usposobljenosti se opravlja na URSCL. Termini za prijavo in opravljanje teoretičnega izpita so objavljeni na spletni strani URSCL. Razen, če gre za izdajo licence prometnega pilota (ATPL), kandidate na izpit priporoči letalska šola takrat ko:

 • končajo celotno teoretično usposabljanje v letalski šoli; in
 • opravijo preverjanje teoretičnega znanja v letalski šoli.

Teoretični izpit na URSCL obsega vseh 9 predmetov. Za uspešno opravljeni izpit mora kandidat pri vsakem predmetu doseči vsaj 75% točk, nakar mu URSCL izda potrdilo o opravljenem teoretičnem preverjanju znanja. To potrdilo velja 24 mesecev, če gre za licenco zasebnega pilota – PPL in 36 mesecev za licenci poklicnega – CPL in prometnega pilota – ATPL. V tem času mora kandidat pristopiti k preverjanju praktične usposobljenosti. Letalska šola priporoči kandidata na preverjanje praktične usposobljenosti takrat, ko kandidat:

 • konča celotno praktično usposabljanje v letalski šoli;
 • opravi preverjanje praktičnega znanja v letalski šoli; in
 • izpolnjuje starostne omejitve.

Kandidat mora dopolniti 17 let za pristop k preverjanju praktičnega znanja za licenco zasebnega pilota, 18 let za licenco poklicnega pilota ter 21 let za licenco prometnega pilota. Preverjanje praktične usposobljenosti (Skill test) opravi izpraševalec (Examiner). Izpraševalci so pooblaščeni piloti, ki v imenu URSCL preverjajo praktično usposobljenost in strokovnost kandidatov. Seznam izpraševalcev v Sloveniji najdete na spletni strani URSCL. Kriteriji praktičnega znanja, kateri se od kandidata za izdajo licence zasebnega pilota pričakujejo so navedeni v predpisu JAR FCL 1. Sem spadajo priprava na let, postopki v sili, vzlet, izvedba šolskega kroga, pristanek, postopki po letu, navigacijsko letenje, izvajanje manevrov, točnost vzdrževanja parametrov leta ter komunikacija s kontrolo letenja. Po uspešno opravljenem preverjanju praktične usposobljenosti, URSCL kandidatu izda licenco z vpisanimi ratingi za katero je usposobljen.

veljavnost_letalskih_ratingov

Veljavnost

URSCL izda licenco za določeno obdobje (največ 5 let), ki se določi glede na vrsto licence in morebitne starostne in druge omejitve. Veljavnost licence pa je določena z veljavnostjo vpisanih ratingov in zdravniškega spričevala. Veljavnost ratingov zavisi od vrste ratinga (npr. 2 leti za enomotorna letala – SE, 1 leto za večmotorna letala – ME, 3 leta za rating inštruktorja letenja, …), veljavnost zdravniškega spričevala pa od razreda spričevala in starosti pilota.

Opredelitve veljavnosti ratingov in zdravniških spričeval so podane v JAR FCL 1 in JAR FCL 3.

veljavnost_zdravniskega_spricevala_pilota

Pilot je sam odgovoren za vzdrževanje veljavnosti licence, ratingov in zdravniškega spričevala. Veljavnost licence, vpisanih ratingov in pooblastil je mogoče podaljšati ali obnoviti. Podaljšanje veljavnosti je postopek, ki se izvede v času veljavnosti ratinga, pooblastila ali potrdila, in omogoča imetniku, da po izpolnitvi predpisanih zahtev uveljavlja privilegije iz ratinga, licence v nadaljnjem določenem obdobju. Obnova je postopek, ki se izvede po preteku veljavnosti ratinga, licence, in s katerim je mogoče obnoviti pretečene privilegije za nadaljnje določeno obdobje, če imetnik izpolni predpisane zahteve

Licenca zasebnega pilota – PPL

Licenca zasebnega pilota je osnovna licenca, ki imetniku omogoča samostojno upravljanje z letalom. Izda se z vpisanim ratingom za razred letal, na katerih se je pilot usposabljal – običajno enomotorna, batna, kopenska letala. Imetniku omogoča letenje za lastno zadovoljstvo in potrebe, na propelerskih letalih za katere se je usposobil. Omogoča mu tudi sodelovanje na tekmovanjih v motornem letenju, če izpolnjuje pogoje za udeležbo.

Kratek povzetek usposabljanja za licenco zasebnega pilota:

 • Šolanje za licenco zasebnega pilota poteka v organizaciji za šolanje letenja – FTO ali v drugi registrirani letalski šoli – RF (aeroklub).
 • Teoretičnim šolanje zajema vseh 9 predmetov in obsega 108 ur predavanj.
 • Praktično usposabljanje je sestavljeno iz 19. vaj in obsega vsaj 45 ur letenja.
 • Kandidat pristopi k preverjanju teoretične usposobljenosti na URSCL ko zaključi s teoretičnim usposabljanjem in pokaže ustrezen nivo znanja v letalski šoli.
 • Baza vprašanj, iz katerih izpitna komisija sestavi teoretični izpit za licenco zasebnegapilota, je dostopna na spletnih straneh URSCL.
 • Kandidat opravi teoretični izpit, ko pri vseh predmetih doseže vsaj 75% točk.
 • Kandidat pristopi k preverjanju praktične usposobljenost, ko zaključi s praktičnim usposabljanjem in pokaže ustrezen nivo znanja v letalski šoli, dopolni 17 let in ima veljavno zdravniško spričevalo vsaj 2. razreda.
 • Praktično usposobljenost preverja izpraševalec.
 • Veljavnost izdane licence je določena z veljavnostjo vpisanih ratingov in zdravniškega spričevala.

Zaradi zagotavljanja varnosti pri letenju je primarna dolžnost pilota vzdrževanje in dopolnjevanje usposobljenosti. Za osvežitev in dopolnitev teoretičnega znanja je na voljo precej (tuje) strokovne literature. Za vzdrževanje praktične usposobljenosti je pomembna frekvenca in obseg letenja, kar deloma predpisuje tudi JAR FCL 1. Sem spadajo pogoji za podaljšanje/obnovitev ratinga oz. licence ter omejitve pri prevozu potnikov. Tako npr. pilot ne sme peljati potnikov, če v zadnjih 90 dneh ni opravil vsaj treh letov v vlogi pilota letala. Seveda pa lahko lastnik letala ali vodja letenja določi strožje kriterije.

Za osvežitev znanja po daljši prekinitvi dnevnega ali nočnega letenja je potrebna pomoč inštruktorja letenja. Prav tako je priporočljivo poiskati pomoč inštruktorja letenja pri prvih letih npr. na mednarodno letališče, v tujino, preko Alp, …

Nadaljnja usposabljanja

Med čare letenja spada tudi neskončna možnost po dopolnjevanju in nadgradnji znanja, česar pa se je potrebno lotiti resno ter ob pomoči inštruktorjev v letalski šoli. Nov izziv za pilota je lahko npr. letenje na letalu z repnim kolesom, na visokosposobnem letalu, letenje na letalu za katerega se zahteva posebno usposabljanje za tip (type rating), nočno letenje, usposobljenost za vleko jadralnih letal in metanje padalcev. Pilot se lahko usposablja tudi za pridobitev katerega naslednjih dodatnih ratingov:

 • akrobatsko letenje,
 • instrumentalno letenje (IR),
 • večmotorna letala (ME)
 • vodna letala,oz. za licenco z višjimi privilegiji.

Profesionalni licenci – CPL in ATPL

Pilot z licenco zasebnega pilota sicer lahko deli stroške leta s preostalimi potniki, ne sme pa opravljati letenja v komercialne namene. Za opravljanje vloge pilota ali kopilota v komercialnem letalskem prevozu je potrebna profesionalna licenca, kamor spadata licenca poklicnega pilota CPL ter licenca prometnega pilota ATPL. Usposabljanje za pridobitev profesionalne licence lahko izvaja samo letalska šola – FTO, šolanje pa je lahko modularno ali integralno. Kandidat je torej lahko imetnik nižje licence ali popoln začetnik. Kandidat za licenco poklicnega pilota ne sme biti mlajši od 18 let, za licenco prometnega pilota pa ne sme biti mlajši od 21 let. Za pridobitev profesionalne licence se prav tako zahteva zdravniško spričevalo 1. razreda in vsaj srednješolska izobrazba.

Licenca poklicnega pilota (CPL) je prvi korak h karieri profesionalnega pilota. Imetnik take licence lahko uveljavlja vse privilegije iz licence zasebnega pilota letala, dodatno pa lahko:

 • opravlja naloge vodje letala v komercialnem zračnem prevozu na letalih, ki zahtevajo enega pilota,
 • opravlja naloge kopilota v komercialnem zračnem prevozu.

Usposabljanje je ustrezno obsežnejše in zahteva vsaj 300 ur teoretičnega ter vsaj 150 ur praktičnega usposabljanja. Kljub temu pa so naloge, ki jih lahko opravlja pilot z licenco poklicnega pilota omejene. V komercialnem letalskem transportu je bistvena usposobljenost za opravljanje dejavnosti tudi v instrumentalnih meteoroloških pogojih. Za uveljavljanje teh privilegijev mora pilot pridobiti rating za instrumentalno letenje (IR), večinoma za večmotorna letala. Nivo usposobljenosti za licenco poklicnega pilota z ratingom za instrumentalno letenje (CPL/IR) se zahteva npr. za letenje v helikopterski enoti policije ter za večino zrakoplovov v slovenski vojski. Za opravljanje nalog kopilota v komercialnem zračnem prevozu pa je potrebno opraviti usposabljanje za delo v veččlanski posadki (MCC).

Po drugi strani je zanimiva dopolnitev licence poklicnega pilota z ratingom inštruktorja letenja (FI), ki pilotu nudi zaposlitev v letalskih šolah. Delo inštruktorja je sicer zahtevno in odgovorno, nudi pa možnost nabiranja izkušenj.

veljavnost_zdravniskega_spricevala_pilota

Boljše možnosti za pridobitev zaposlitve v komercialnem letalskem transportu imajo imetniki licence prometnega pilota – ATPL, ki pilotu omogoča uveljavljanje vseh privilegijev iz licence poklicnega pilota letala in privilegije iz ratinga za instrumentalno letenje z letalom (CPL/IR). Dodatno pa lahko izvaja naloge vodje letala ali kopilota med komercialnimi leti v zračnem prometu, v kateremkoli letalu za katerega je pravilno usposobljen. Usposabljanje za ATPL zahteva vsaj 750 ur teoretičnega ter najmanj 1500 ur praktičnega usposabljanja. Vendar program usposabljanja omogoča kandidatu za licenco prometnega pilota, da opravi šolanje, ki obsega

 • teoretično šolanje do nivoja znanja za licenco prometnega pilota letala;
 • usposabljanje v vizualnem in instrumentalnem letenju; ter
 • usposabljanje v sodelovanju v veččlanski posadki za letenje z letali, ki zahtevajo več pilotov.

Pri tem praktični del obsega vsaj 195 ur letenja, od tega do 40 ur na napravi za šolanje letalskih in navigacijskih postopkov ali v simulatorju letenja. Po uspešno opravljenem izpitu kandidat pridobi licenco poklicnega pilota z ratingom za instrumentalno letenje (CPL/IR), usposobljenostjo za delo v veččlanski posadki in pooblastilom o opravljenem teoretičnem usposabljanju za prometnega pilota. To pilotu omogoča zaposlitev v vlogi kopilota v komercialnem letalskem prometu in nabiranje potrebnega naleta 1500 ur za pridobitev licence prometnega pilota.

Pa še to

Za pridobitev licence pilota je torej potrebno zaključiti usposabljanje v ustrezni letalski šoli. Vrsta licence za katero se usposabljamo določa možnosti oz. paleto nalog, ki jih lahko opravljamo v vlogi pilota ali kopilota. Pri letenju za osebno zadovoljstvo zadošča licenca zasebnega pilota letala PPL. Za pilotsko kariero pa je potrebno pridobiti profesionalno licenco. Za zaposlitev v letalski brigadi Slovenske vojske se dodatno zahteva diploma visokošolskega strokovnega študij letalske smeri na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, kar nudi tudi prednost pri iskanju zaposlitve pri letalskih prevoznikih. O poteku usposabljanja za pilota preko Fakultete za strojništvo pa več prihodnjič

Prijavite se na informativni let v največjem letalskem centru v Sloveniji:

http://www.letalska-sola.si/prijavite-se-na-informativni-let/

Reference:

Zakon o letalstvu; Ur.list RS, št. 18/01

www.caa-rs.si; spletna stran URSCL

www.jaa.nl/jar/jar.html;

spletna stran JAA, kjer najdete predpise JAR Private Pilot Manual; Jeppesen Sanderson, Inc., ISBN 0-88487-238-6 Trevor Thom: The Air Pilot’s Manual 1-7; Airlife Publishing Ltd., M. Mesarič

Vir: http://lab.fs.uni-lj.si

Tags: ,

Leave a Comment